17/ The internet is still ___________ foe these students. ( cost) 18/ I like watching the news because it is very __________

17/ The internet is still ___________ foe these students. ( cost)
18/ I like watching the news because it is very __________.( inform)
19/ The internet is a wonderful __________ of modern life. (invent)
20/ We believe the new program will be __________ to everyone. ( benefit)
21/ The internet has _________ developed and become part of our daily life. ( increase)
22/ These documents are not _________ to the public . (access)

2 bình luận về “17/ The internet is still ___________ foe these students. ( cost) 18/ I like watching the news because it is very __________”

 1. 17. costly
  Sau tobe cần tính từ
  costly (adj): tốn kém
  18. informative
  Sau tobe+very cần tính từ
  informative (adj): nhiều thông tin
  19. invention
  Sau tính từ cần danh từ
  invention (n): phát minh
  20. beneficial
  Sau tobe cần tính từ
  beneficial (adj): có lợi
  21. increasingly
  Trong ô trống cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “developed”
  increasingly (adv): ngày càng…
  22. accessible
  Sau tobe cần tính từ
  accessible (adj): có thể truy cập

  Trả lời
 2. 17. Costly
  => Cần tính từ
  => Cấu trúc :
  S + be + adj + ( for sth / sbd ) + to do sth
  => Costly ( adj ) : Tốn kém
  18. Informative
  => Cần tính từ
  => Informative ( adj ) : Nhiều thông tin
  => Cấu trúc Because ( Bởi vì ) :
  Because + S + V , S + V
  => Nối 2 mệnh đề nguyên nhân – kết quả 
  19. Invention
  => Cấu trúc : A + adj + N
  => Invention ( n ) : Phát minh 
  => Thì Hiện tại đơn
  => Cấu trúc : S + am / is / are + … 
  20. Beneficial
  => Cần tính từ
  => Beneficial ( adj ) : Có ích , lợi
  21. Increasingly
  => Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ Has Increased
  => Cấu trúc : Trạng từ = Adj + ly
  => Thì Hiện tại hoàn thành
  S + have / has + V_{pp} + …
  22. Accessible
  => Cần tính từ
  => Accessible ( adj ) : Có thể truy cập 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới