2. Mrs. Thanh: ________________________ me a favor, please? Ba: Sure. ________________________ you? Mrs. Thanh: Can

2. Mrs. Thanh: ________________________ me a favor, please?
Ba: Sure. ________________________ you?
Mrs. Thanh: Can _________________ carry my suitcases. Its too heavy.
Nam: _______________. Ill help you.
Mrs. Thanh: ___________ you.
3. Lan: Let ________________________ with the washing-up.
Hoa: No, ________________________. I can do it by myself.

2 bình luận về “2. Mrs. Thanh: ________________________ me a favor, please? Ba: Sure. ________________________ you? Mrs. Thanh: Can”

 1. 2.
  Mrs. Thanh: __Could you do__ me a favor, please?
  Ba: Sure. __How can I help/ What can I do for__ you?
  Mrs. Thanh: Can __you__ carry my suitcases? Its too heavy.
  Nam: __Okay/ Sure/ Of course__ . I’ll help you.
  Mrs. Thanh: __Thank__ you.
  3.
  Lan: Let __me help you__ with the washing-up.
  Hoa: No, ___thanks/ thank you___. I can do it by myself.
  —————
  – Cấu trúc: 
  + Could + S + do + O + a favor? (Ai đó có thể giúp người nào đó việc gì không?)
  + What + S + do for + O? (Ai đó có thể làm gì đó cho người nào?)
  + How can + S + help + O? (Ai đó có thể giúp cho người nào?)
  + Let somebody help someone with sth: Để ai đó giúp người nào việc gì
  ————–
  $@haanx2$

  Trả lời
 2. 2. Mrs. Thanh: Could you do me a favour, please?
  – do a favour: giúp ai cái gì.
  – Nghĩa: Làm ơn giúp tôi một việc được không?
  Ba: Sure. How can I help you?/ What can I do for you?
  – Nghĩa: Chắc chắn rồi. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?
  Mrs. Thanh: Can you carry my suicases. It’s too heavy.
  – Nghĩa: Bạn có thể mang những chiếc va-li của tôi được không. Nó quá nặng.
  Nam: Of course/ Certainly/ Sure. I’ll help you.
  – Nghĩa: Tất nhiên/ Chắc chắn. Tôi sẽ giúp bạn.
  Mrs. Thanh: Thank you.
  – Nghĩa: Cảm ơn.
  3. Lan: Let me help you with the washing-up.
  – Let sb help someone with sth: Để ai đó giúp ai đó việc gì.
  – Nghĩa: Hãy để tôi giúp bạn giặt giũ/ rửa bát.
  Hoa: No,thanks/ No, thank you . I can do it by myself.
  – Nghĩa: Không, cảm ơn. Tôi có thể tự làm việc này.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới