2 “Please, please come to help me with the assignment,” my friend said to me. ………………………………………..

2 “Please, please come to help me with the assignment,” my friend said to me.
………………………………………………………………………………………………………………………..
3 “I wouldn’t buy that sort of raincoat if I were you,” my friend said to me.
………………………….

2 bình luận về “2 “Please, please come to help me with the assignment,” my friend said to me. ………………………………………..”

 1. $2.$ My friend begged me to come to help her/ him with the assignment because she/ he couldn’t do it by herself/ himself.
  → Cấu trúc câu tường thuật beg sb + to V: cầu xin ai đó làm việc gì
  $3.$ My friend advised me not to buy that sort of raincoat.
  → Cấu trúc câu tường thuật: S + advise smb not to do smt – khuyên ai đó không nên làm việc gì

  Trả lời
 2. 2 My friend begged me to come to help her/his with the assignment 
  -> Câu tường thuật diễn tả sự van xin , nài nỉ 
  -> begged sb to do sth : nài nỉ một ai đó làm việc gì
  -> me – her/his (My friend không xác định nên dùng her hoặc his) 
  3 My friend advised me not to buy that sort of raincoat
  -> Câu tường thuật diễn tả lời khuyên 
  -> advised sb to do sth : khuyên ai làm việc gì đó
  -> advised sb not to do sth : khuyên ai không làm việc gì đó
  -> Câu điều kiện loại 2
  -> If + S + Ved/V2 , S + would/could + V-inf 
  -> If I were you – cụm từ dùng để diễn tả lời khuyên làm gì đó
  @H 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới