2.When we flew overhead, we saw the lave pouring out of the . A. stream B. eme

2.When we flew overhead, we saw the lave pouring out of the .
A. stream B. emergency C.volcano D. journey

2 bình luận về “2.When we flew overhead, we saw the lave pouring out of the . A. stream B. eme”

 1. volcano
  – volcano (n) núi lửa
  – Dựa vào vế sau “dung nham tuôn ra từ …” -> núi lửa
  – Dịch: Khi chúng tôi bay trên cao, chúng tôi đã thấy dung nham tuôn ra từ núi lửa.

  Trả lời
 2. When we flew overhead, we saw the lave pouring out of the……
  → Volcano
  ⇒ Dịch:Khi chúng tôi bay trên cao, chúng tôi đã thấy dung nham tuôn ra từ núi lửa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới