3. Because he was not able to work as fast as the rest of the class, he failed the test. (PACE) @ His failure to pass the te

3. Because he was not able to work as fast as the rest of the class, he failed the test. (PACE)
@ His failure to pass the test was due to his inability ________________________________ the rest of the class.
4. We cant do very much to change the way the building looks. (BE)
@ Very ________________________________ to change the way the building looks.
5. I suddenly realized that I had left my homework at home. (DAWNED)
@ It ________________________________ that I had left my homework at home.

1 bình luận về “3. Because he was not able to work as fast as the rest of the class, he failed the test. (PACE) @ His failure to pass the te”

 1. 3, to keep pace with
  – Inability to-inf: sẽ không có khả năng làm gì
  4, little can be done
  – Đảo ngữ:
  Little + trợ động từ + S + V + …
  Very đứng trước bổ nghĩa
  – Bị động của can: S + can + be + V3/ed + (O/by O)
  5, suddenly dawned on me
  – Dawn on sb: ai đó đột nhiên hiểu ra 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới