3. Thats the best speech. A. I never heard B. I didnt hear C. I used to hear D. Ive ever heard LOẠI A VỚI B , CÓ CÁCH NÀO ĐỂ

3. Thats the best speech.
A. I never heard
B. I didnt hear
C. I used to hear
D. Ive ever heard
LOẠI A VỚI B , CÓ CÁCH NÀO ĐỂ LOẠI 1 TRONG C VỚI D KHÔNG MNViết một bình luận

Câu hỏi mới