33/ People have used the internet all over the world. The internet _________________________________________ 34/ Does your

33/ People have used the internet all over the world.
The internet _________________________________________
34/ Does your brother use the internet every day.
your brother ___________________________________________
35/ Reading newspapers in the morning gives him pleasure.
He enjoys __________________________________________
36/ Do you like playing soccer?
Are you_________________________________________

2 bình luận về “33/ People have used the internet all over the world. The internet _________________________________________ 34/ Does your”

 1. 33. The internet has been used all over the world.
  – Câu bị động hiện tại hoàn thành: S + have/has + been + Vpp
  – Chủ ngữ số ít dùng “has”
  34. Your brother uses the internet every day, doesn’t he ?
  – Câu hỏi đuôi hiện tại đơn, phía trước khẳng định vế sau phủ định
  35. He enjoys reading newspapers in the morning.
  – enjoy + Ving: thích làm gì đó
  36. Are you interested in playing soccer ?
  – be interested in + N/Ving: thích 

  Trả lời
 2. 33. The internet has been used all over the world.
  Câu bị động thì hiện tại hoàn thành: 
  S+have/has+been+V3/Ved+(by O)+…
  * “the internet” là danh từ số ít -> dùng “has”
  * people là danh từ chung nên không thêm “by O”
  34. Your brother uses the internet every day, doesn’t he?
  Câu hỏi đuôi: Câu trần thuật, trợ động từ/động từ khiếm khuyết/tobe+S?
  Câu trần thuật thể khẳng định -> câu hỏi đuôi thể phủ định
  Câu trần thuật dùng V_s/V_es (thì hiện tại đơn) -> câu hỏi đuôi dùng trợ động từ “does” (phủ định là doesn’t)
  Đại từ “he” thay thế cho chủ từ “your brother”
  35. He enjoys reading newspapers in the morning.
  enjoy+V_ing: thích làm việc gì đó
  36 Are you interested in playing soccer?
  like+N/V_ing = be interested in+N/V_ing: thích thứ gì/làm việc gì đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới