5. He (come)………….if you waited. 6. If he (study)……………harder, he can pass an exam. 7. She may be late if she

5. He (come)………….if you waited.
6. If he (study)……………harder, he can pass an exam.
7. She may be late if she (not hurry)…………………
8. What (you do)………………if you got fat?

2 bình luận về “5. He (come)………….if you waited. 6. If he (study)……………harder, he can pass an exam. 7. She may be late if she”

 1. 1. could come (câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed + O, S + could/would + V + ….)
  2. studies (câu điều kiện loại 1: If + S + V (s/es) + O, S + will V + …)
  3. doesn’t (may là dùng cho thì TLĐ => câu điều kiện loại 1)
  4. would you do (câu điều kiện loại 2 là có QKĐ và would + V)

  Trả lời
 2. – CĐK Loại 1 : Diễn tả hành động có thật ở Hiện tại
  + If – clause : Thì HTĐ : S + Vs / es
  + Main – clause : Thì TLĐ : S + will + V
  – CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  + If – clause : Thì QKĐ : S + Ved / V2
  + Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  5.would come
  6.studies
  7.doesn’t hurry
  8.would you do ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới