6. Helen said, I can speak Spanish fluently. => Helen said .. 8. The manager didnt phone the secretary this morning.

6. Helen said, I can speak Spanish fluently.
=> Helen said ..
8. The manager didnt phone the secretary this morning.
=> The secretary ..

2 bình luận về “6. Helen said, I can speak Spanish fluently. => Helen said .. 8. The manager didnt phone the secretary this morning.”

 1. 6. Helen said she could speak Spanish fluently.
  Câu gián tiếp: S+said+(that)+S+V (lùi thì)+…
  – Lùi thì động từ khiếm khuyết: can -> could
  – Đổi chủ từ: I -> she
  7. The secretary wasn’t phoned by the manager this morning.
  Câu bị động thì quá khứ đơn thể phủ định: S+wasn’t/weren’t+V3/Ved+(by O)+…
  “the secretary” là danh từ số ít nên tobe là wasn’t
  * Trạng từ chỉ thời gian đứng sau “by O”

  Trả lời
 2. 6 Helen said she could speak Spanish fluent
  -Cấu trúc: S+said+O+V ( lùi thì )+….
  -Có can lùi thì sang could
  -Hlen đổi ngôi sang she
  -dịch là Helen cho biết cô ấy có thể nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha
  7 The secretary wasn’t phoned by the manager this morning
  -Cấu trúc bị động QKĐ: S+was/were ( not )+VpII+( by O )
  -Vì câu chủ động dùng QKĐ nên câu bị động cũng dùng QKĐ
  -dịch là Thư ký không được quản lý gọi điện sáng nay
  $#tytyrrte$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới