6. When they have widened this street, the roar of the traffic will keep residents awake all night. When this street ______

6. When they have widened this street, the roar of the traffic will keep residents awake all night.
When this street _________________________________________________.
7. They ought to have reported the accident to the police.
The accident ____________________________________________________.
8. My sister must prepare breakfast before she goes to work every day.
Breakfast _______________________________________________________.
9. Nina shall call you as soon as she arrives.
You ____________________________________________________________.
10. The report should be finished by Mark next week and he is trying to complete it.
Mark ____________________________________________________________.

1 bình luận về “6. When they have widened this street, the roar of the traffic will keep residents awake all night. When this street ______”

 1. 6 When this street has been widened , the residents will be awaken by the roar of the traffic
  – Câu bị động của thì Hiện Tại Hoàn Thành
  – Cấu trúc : S + has/have + been + Vpp + ( by O ) 
  – Câu bị động của thì Tương Lai Đơn
  – Cấu trúc : S + will + be + Vpp + ( by O ) 
  7 The accident ought to have been reported to the police
  – Câu bị động của động từ khuyết thiếu(đi với Vpp) 
  – ought to have + Vpp 
  -> ought to have been + Vpp 
  8 Breakfast must be prepared by my sister before she goes to work every day 
  – Câu bị động của động từ khuyết thiếu
  – must + V nguyên : phải làm việc gì
  – must be Vpp : phải được làm việc gì
  9 You shall be called by Nina as soon as she arrives
  – Câu bị động của shall 
  – Cấu trúc : S + shall + be + Vpp + ( by O ) 
  10 Mark should finish the report next week and he is trying to complete it
  – Câu chủ động của động từ khuyết thiếu “should”
  – should + V nguyên : nên làm gì
  – should be Vpp : nên được làm gì 
  * Chú ý : 
  – Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là I , he , she , we , … thì khi chuyển sang câu bị động có thể dùng hoặc lược bỏ thành phần by O.
  – Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là they , people , somebody , someone , something , nobody , no one , nothing , … thì khi chuyển sang câu bị động không thể dùng thành phần by O , phải lược bỏ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới