7.Nobody understands what she says, __________? A. does it B. doesnt it C. do they D. dont they

7.Nobody understands what she says, __________?
A. does it B. doesnt it C. do they D. dont they

2 bình luận về “7.Nobody understands what she says, __________? A. does it B. doesnt it C. do they D. dont they”

  1. 7.C
    -> Câu hỏi đuôi:
    – Vế trước có chủ ngữ mang nghĩa phủ định -> vế sau khẳng định
    – Vế trước chia thì HTĐ với động từ thường và đi với chủ ngữ là đại từ bất định -> vế sau là trợ động từ do + ĐTNX là they.

    Trả lời

Viết một bình luận