8. My house (build)……………………..in 2004. 9. If the weather gets worse, we (not go)…………………………

8. My house (build)……………………..in 2004.
9. If the weather gets worse, we (not go)…………………………. to the beach.
10. I wish I (live) …………………………near my school.
11. My brother usually (go)……………………. to school by bike every day.

2 bình luận về “8. My house (build)……………………..in 2004. 9. If the weather gets worse, we (not go)…………………………”

 1. 8. My house built in 2004 ( Hành động đã xảy ra trong quá khứ ta dùng thì quá khứ đơn )
  9. If the weather gets worse, we won’t to the beach ( Ta dùng câu điều kiện loại 1 để diễn tả 1 sự việc có thể xảy ra )
  10. I wish I lived near my school. ( Ta dùng câu điều ước loại 2 để diễn tả 1 điều ước trái với sự thật ở hiện tại )
  11. My brother usually goes to school by bike every day ( Ta dùng thì hiện tại đơn để diễn tả 1 thói quen, 1 hành động xảy ra thường xuyên )
  Kiến thức:
  – Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả những sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và kết quả của nó.
  + CT: If + S + V               ,     S + will + V
           (Hiện tại đơn)             (Tương lai đơn)
  – Câu điều ước loại 2 dùng để diễn tả 1 điều ước trái với sự thực ở hiện tại
  + CT: S + wish (es) + S2 + QKĐ / were
  # Vote mình CTLHN nhé #
  ~Study well~

  Trả lời
 2. 8. was built ( CBĐ QKĐ : S + was/were + P2 by O )
  9. won’t go ( If 1: If S + V hiện tại , S + will/can/may + V )
  10. lived ( Câu ước hiện tại : S + wish(es) S + V2/ed + …. )
  11. goes ( usually là dấu hiệu chia thì HTĐ : S + V(s/es) + …….)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới