A lot of…………..took park in this festival. (compete) Long is always…………………….to school late(come)

A lot of…………..took park in this festival. (compete)
Long is always…………………….to school late(come)

2 bình luận về “A lot of…………..took park in this festival. (compete) Long is always…………………….to school late(come)”

 1. Tạm sửa đề:
  A lot of competitors took part in this festival. (compete)
  – a lot of + n (số nhiều)
  – took part in: đã tham gia vào -> competitors: người thi đấu
  Tạm dịch: Nhiều người thi đấu đã tham gia vào lễ hội này.
  Long is always coming to school late(come)
  – be always + Ving (diễn tả một thói quen xấu)
  Tạm dịch: Long luôn luôn đến trường trễ.

  Trả lời
 2. Answer : Competitors
  => Cấu trúc : A lot of + N_{ số nhiều } + …
  => Có động từ Took part in => Quá khứ của Take part in ( Tham gia ) => Cần danh từ chỉ người để phù hợp cho động từ Took part in
  => Competitor  : Những người tham gia cuộc thi
  => Thì quá khứ đơn
  => Cấu trúc : S + V_{ed}/p + …
  Answer : Coming
  => Cấu trúc :
  Be + always + V_{Ing} : Chỉ sự phàn về 1 hoạt động gì đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới