A person from the UK is…………….. Write the missing the words

A person from the UK is……………..
Write the missing the words

2 bình luận về “A person from the UK is…………….. Write the missing the words”

 1. A person from the UK is…………….. 
  -> A person from the UK is English/ British .
  ————————
  GIẢI THÍCH:
  The UK : The United Kingdom :  Vương quốc Anh 
  English : Tiếng Anh, người Anh.
  British : người Anh 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới