A. size B. sister C. sure D. see (s) A. shine B. time C. kind D. thin (i) A. we B. who C. weather D. warm

A. size B. sister C. sure D. see (s)
A. shine B. time C. kind D. thin (i)
A. we B. who C. weather D. warm (w)

2 bình luận về “A. size B. sister C. sure D. see (s) A. shine B. time C. kind D. thin (i) A. we B. who C. weather D. warm”

 1. 1. C. sure phát âm là /ʃ/, còn các câu còn lại phát âm là /s/.
  2. D. thin phát âm là /ɪ/, còn các câu còn lại phát âm là /aɪ/.
  3. B. who phát âm là /h/, còn các câu còn lại phát âm là /w/.

  Trả lời
 2. A. Size   B. Sister   C. Sure   D. See
  Giải đáp C
  Giải thích: 
  Size : “S” phát âm là /s/
  Sister : “S” phát âm là /s/
  Sure : “S” phát âm là /ʃ/
  See : “S” phát âm là /s/
  → Chọn C
  A. Shine   B. Time   C. Kind   D. Thi
  Giải đáp D
  Giải thích: 
  Shine : “i” phát âm là /ai/
  Time : “i” phát âm là /ai/
  Kind : “i” phát âm là /ai/
  Thin : “i” phát âm là /i/
  → Chọn D
  A. We   B. Who   C. Weather   D. Warm
  Giải đáp B
  Giải thích: 
  We : “W” phát âm là /w/
  Who : “W” là âm câm
  Weather : “W” phát âm là /w/
  Warm : “W” phát âm là /w/
  → Chọn B

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới