After the race ______, the celebration began. A. had been won B. is won C. will be won D. has been won

After the race ______, the celebration began.
A. had been won
B. is won
C. will be won
D. has been won

2 bình luận về “After the race ______, the celebration began. A. had been won B. is won C. will be won D. has been won”

 1. After the race ______ , the celebration began.
  A. had been won
  B. is won
  C. will be won
  D. has been won
  Chọn: A. Had been won (Vì sau After là thì qkht, mệnh đề còn lại là qkđ )

  Trả lời
 2. Giải đáp: A.
  @ Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ dùng thì QKHT (DHNB: after)
  @ Cấu trúc: S + had + Vpp + … 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới