As Hugh and I (come)…. down the steps we nearly(run)……. into my father giúp mình với ạ

As Hugh and I (come)…. down the steps we nearly(run)……. into my father
giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới