Asked her to come and see me ______________. A.when she finished her work B.when she has finished her work C.after she had fi

Asked her to come and see me ______________.
A.when she finished her work
B.when she has finished her work
C.after she had finished her work
D.as soon as she was finished her work

1 bình luận về “Asked her to come and see me ______________. A.when she finished her work B.when she has finished her work C.after she had fi”

  1. Giải đáp: C
    – Thì QKHT diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong QK, hành động xảy ra trước chia QKHT, hành động xảy ra sau chia QKĐ ( QKĐ+ after+ QKHT)
    – Câu khẳng định ( thì QKHT): S+ had+ Vpp

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới