Bài 1: Hoàn thành câu hỏi Yes/No và Wh- với thì Hiện tại tiếp diễn 1.What time/you/go to the cinema? 2.Why/you/study? 3.When/

Bài 1: Hoàn thành câu hỏi Yes/No và Wh- với thì Hiện tại tiếp diễn
1.What time/you/go to the cinema?
2.Why/you/study?
3.When/you/leave?
4.You/smoke?
5.He/play/tennis?
6.You/go/shopping at the weekend?
7.You/drink/wine?
8.What/you/drink now?
9.What/you/think?
10.She/work/in an office at the moment?Viết một bình luận

Câu hỏi mới