Bài tập câu trần thuật gián tiếp: Yesterday you met a friend of yours, Taylor. Taylor told you a lot of things. Here are some

Bài tập câu trần thuật gián tiếp: Yesterday you met a friend of yours, Taylor. Taylor told you a lot of things. Here are some of the things she said to you
1. I haven’t seen Messi for a while.
->
2. Biden has had a baby.
->
3. I don’t know what Ronaldo is doing.
->
Giúp mình với ạ, mình cần gấp lắm;;-;;Viết một bình luận

Câu hỏi mới