Bây giờ sử dụng những tính từ này để mô tả một số nhân vật ở một trong những truyện dân gian mà bạn yêu thích. cheerful gener

Bây giờ sử dụng những tính từ này để mô tả một số nhân vật ở một trong những truyện dân gian mà bạn yêu thích.
cheerful
generous
brave
kind
cruel
mean
evil
greedy
wicked
fierce
cunningViết một bình luận

Câu hỏi mới