before she _______ home, she had met some of her old friends. B. comes C. came D. wash D. coming

before she _______ home, she had met some of her old friends.
B. comes
C. came
D. wash
D. coming

2 bình luận về “before she _______ home, she had met some of her old friends. B. comes C. came D. wash D. coming”

 1. \text{Giải đáp :} came
  \rightarrow Before + S + Ved / V2 , S + had + V3 / PIII
  \rightarrow Dùng để diễn tả hành động xảy ra trước trước khi có hành động xảy ra tiếp theo
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. \bb Answer : C
  => Cấu trúc :
  Before + S + V ( Quá khứ đơn ) , S + V ( Quá khứ hoàn thành )
  => Diễn tả 1 hành động xảy ra trước hành động còn lại trong quá khứ
  + Cấu trúc :
  – Thì Quá khứ đơn : S + V_{ed}/p + …
  + Thì Quá khứ hoàn thành : S + had + V_{pp} + … 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới