C. Make sentences with SUCH THAT **** (giải thích nữa nkaa ) đổi thành nhiều câu nka HELPP 1. The house is very ex

C. Make sentences with SUCH THAT
**** (giải thích nữa nkaa ) đổi thành nhiều câu nka HELPP
1. The house is very expensive. Nobody can buy it.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. The boy is very nice. We all like him.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. The weather was very cold. We couldnt go out.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. The room was very dark. I couldnt see anything.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. The day was nice. We decided to go to the beach.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 bình luận về “C. Make sentences with SUCH THAT **** (giải thích nữa nkaa ) đổi thành nhiều câu nka HELPP 1. The house is very ex”

 1. 1. It is such an expensive house that nobody can buy it.
  2. He is such a nice boy that we all like him.
  3. It was such a cold weather that we couldn’t go out.
  4. It was such a dark room that I couldn’t see anything.
  5. It was such a nice day that we decided to go to the beach. 
  – Cấu trúc chung: S + be/V + such + a/an + adj + N + that + clause 
  *Vì cần một tính từ sau đó đến danh từ sau such nên ta phải sử dụng chủ ngữ giả là “it” 
   

  Trả lời
 2. 1. It’s such an expensive house that nobody can buy it.
  2. He is such a nice boy that we all like him.
  3. It was such cold weather that we couldn’t go out.
  4. It was such a dark room that I couldn’t see anything.
  5. It was such a nice day that we decided to go to the beach. 
  – Cấu trúc: S + tobe (am/is/are) + such + (a/an) + adj + N + that + Clause 
  – Chủ ngữ trong câu such…that này sẽ dùng đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ câu mẫu. 
  – Khi chuyển sang câu such…that thì vẫn giữ nguyên thì, vế sau (Clause) giữ nguyên. 
  VD: Thì QKD (3,4,5), Thì HTD (1,2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới