Các bạn ơi giúp mình với II. Chuyển các câu hỏi sang câu bị động 23. Do they teach English here? 24. Will you invite her

Các bạn ơi giúp mình với
II. Chuyển các câu hỏi sang câu bị động
23. Do they teach English here?

24. Will you invite her to your wedding party?

25. Has Tom finished the work?

26. Did the teacher give some exercises?

27. Have they changed the window of the laboratory?

28. Is she going to write a poem?

29. Why didnt they help him?

30. How many games has the team played?

31. Where do people speak English?

32. Who are they keeping in the kitchen?

33. How can they open this safe?

34. What books are people reading this year?

2 bình luận về “Các bạn ơi giúp mình với II. Chuyển các câu hỏi sang câu bị động 23. Do they teach English here? 24. Will you invite her”

 1. II.
  23. Is English taught here?
  24. Will she be invited to your wedding party?
  25. Has the work been finished by Tom?
  26. Were some exercises given by the teacher?
  27. Has the window of the laboratory been changed?
  28. Is a poem being written?
  29. Why was he helped?
  30. How many games has the team been played?
  31. Where is English spoken by people?
  32. Who is being kept in the kitchen?
  33. How can this safe be opened?
  34. What are books being read by people this year?
  —————
  *Câu bị động:
  – thì HTĐ: \text{(?) Am/is/are + S + P2 + (by O)?}
  – thì QKĐ: \text{(?) Was/were + S + P2 + (by O)?}
  – thì HTHT: \text{(?) Have/has + S + been + P2 + (by O)?}
  – ĐTKT: \text{(?) ĐTKT + S + be + P2 + (by O)?}
  – thì HTTD: \text{(?) Am/is/are + S + being + P2 + (by O)?}
  – thì TLĐ: \text{(?) Will + S + be + P2 + (by O)?}
  – thì TLG: \text{(?) Am/is/are + S + going to + be + P2 + (by O)?}
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. 23. Is English taught here?
  Cấu trúc câu bị động thì HTĐ: Do/ Does + S + V(bare) + O? → Am/ Is/ Are + S + Ved/C3 + (by O)
  ⇒ Dịch: Tiếng Anh được dạy ở đây không?
  24. Will she be invited to you wedding party?
  Cấu trúc câu bị động thì TLĐ:  Will + S + V + O? → Will + S + be + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Cô ấy sẽ được mời đến tiệc cưới của bạn chứ?
  25. Has the work been finished by Tom?
  Cấu trúc câu bị động thì HTHT:
  – Have/Has + S + Ved/C3 + O → Have/Has + S + been + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Công việc đã được hoàn thành bởi Tom?
  26. Were some exercises given by the teacher?
  Cấu trúc câu bị động thì QKĐ: Did + S + V + O…?Was/ Were + S + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Một số bài tập được đưa ra bởi các giáo viên?
  27. Has the window of the laboratory been changed?
  Cấu trúc câu bị động thì HTHT:
  – Have/Has + S +  Ved/C3 + O → Have/Has + S + been + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Cửa sổ của phòng thí nghiệm có bị thay đổi không?
  28. Is a poem going to be written?
  Cấu trúc câu bị động thì TLG:
  Am/Is/Are + S + going to + V-inf? → Am/Is/Are + S + going to be + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Liệu một bài thơ sẽ được viết?
  29. Why wasn’t he helped?
  Cấu trúc câu bị động Wh – Question thì QKĐ:
  Why + trợ động từ + S + V? → Why + was/ were + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Tại sao anh ấy không được giúp đỡ?
  30. How many games have been played by the team?
  Cấu trúc câu bị động thì HTHT:
  – Have/Has + S + Ved/C3 + O → Have/Has + S + been + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Có bao nhiêu trò chơi đã được chơi bởi đội?
  31. Where is English spoken?
  Cấu trúc câu bị động Wh – Question thì HTĐ:
  Where + trợ động từ + S + V? → Where + am/is/are + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Tiếng Anh được nói ở đâu?
  32. Who are being kept in the kitchen?
  Cấu trúc câu bị động Wh – Question thì HTTD:
  Who + am/is/are + S + O? → Who + am/is/are + being + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Ai đang được giữ trong nhà bếp?
  33. How can this be opened safe?
  Cấu trúc câu bị động Wh – Question thì QKĐ:
  How + trợ động từ + S + V? → How + can + be + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Làm thế nào điều này có thể được mở an toàn?
  34. What books are being read this year?
  Cấu trúc câu bị động Wh – Question thì HTTD:
  What + am/is/are + S + O? → What + am/is/are + being + Ved/C3 + (by O)?
  ⇒ Dịch: Những cuốn sách đang được đọc trong năm nay?

  Trả lời

Viết một bình luận