Câu 1: A: Thanks a lot for your invitation to your party. B: ……….. A.You’re welcome B. Not at all C. It’

Câu 1: A: Thanks a lot for your invitation to your party.
B: ………..
A.You’re welcome B. Not at all C. It’s my please D. All are correct
Câu 2: A: What a lovely present!
B: ………..
A. Don’t say so B. I’m glad you like it C. Good D. I think so
Câu 3: A: ……..?
B: I’m sorry. I’m afraid i can’t
A.May igo out ? B.Do you eat out with me? C.Would you please help me with my homwork?
D.Would you like something to eat?
Câu 4: Turn down the television. Your brother …….his homework in the next room.
A.is doing B. does C. was doing D. has done

2 bình luận về “Câu 1: A: Thanks a lot for your invitation to your party. B: ……….. A.You’re welcome B. Not at all C. It’”

 1. Câu 1:
  A: Thanks a lot for your invitation to your party.
  B: ………..
  A. You’re welcome      B. Not at all      C. It’s my please      D. All are correct
  Các câu trả lời trên đều phù hợp nên chọn D. Tất cả đều đúng.
  Câu 2:
  A: What a lovely present!
  B: ………..
  A. Don’t say so      B. I’m glad you like it      C. Good      D. I think so.
  Phù hợp nhất I’m glad you like it = Tôi mừng vì bạn thích nó
  Câu 3:
  A: ……..?
  B: I’m sorry. I’m afraid I can’t.
  A.May I go out?     
  B. Do you eat out with me?     
  C. Would you please help me with my homework?
  D. Would you like something to eat?
  Phù hợp nhất Would you please help me with my homework? = Bạn có thể giúp tôi với bài tập về nhà này ko?
  Câu 4: Turn down the television. Your brother …….his homework in the next room.
  A.is doing      B. does      C. was doing      D. has done
  Trong câu xuất hiện động từ gây chú ý: Turn down => Dùng thì Hiện tại tiếp diễn

  Trả lời
 2. Câu 1: A
  Tạm dịch:
  A:Cảm ơn rất nhiều về lời mời đến bữa tiệc của bạn
  B:Bạn được chào đón
  Câu 2: B
  Tạm dịch: 
  A: Món quà thật đáng yêu
  B: Tôi rất vui vì bạn thích nó
  Câu 3: C
  Tạm dịch:
  A: Bạn có thể giúp tôi làm bài tập được không?
  B: Tôi xin lỗi. Tôi sợ tôi không thể
  Câu 4: A
  Tạm dịch: Hãy tắt ti vi. Anh trai của bạn đang làm bài tập ở phòng kế bên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới