Câu điều kiện loại 2: If I were sent to prison you (visit) __________ me ?

Câu điều kiện loại 2:
If I were sent to prison you (visit) __________ me ?

1 bình luận về “Câu điều kiện loại 2: If I were sent to prison you (visit) __________ me ?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới