Câu I : Khoanh tròn (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân khác với những từ còn lại:(1đ) 1. A. moved B.stayed C. visited D. play

Câu I : Khoanh tròn (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân khác với những từ còn lại:(1đ)
1. A. moved B.stayed C. visited D. played
2. A. slowly B. try C.busy D. quickly
3. A. could B. amount C. shout D. proud
4. A. invented B. decided C. started D. laughed

1 bình luận về “Câu I : Khoanh tròn (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân khác với những từ còn lại:(1đ) 1. A. moved B.stayed C. visited D. play”

 1. 1. C – visited
  Vì ‘visited’ đuôi -ed phát âm là /id/
  Còn ‘moved’, ‘stayed’, ‘played’ đều có đuôi -ed phát âm là /d/
  2. B – try
  Vì ‘try’ có đuôi “y” phát âm là /i/
  Còn ‘slowly’, ‘busy’, ‘quickly’ đều có đuôi “y” phát âm là /e/
  3. A – could
  Vì ‘could’ có phát âm /oo/
  Còn ‘amount’, ‘shout’, ‘proud’ đều có phát âm là /ou/
  4. D – laughed
  Vì ‘laughed’ có đuôi -ed phát âm là /t/
  Còn ‘invented’, ‘decided’, ‘started’ đều có phát âm là /id/
                                  _Cherry for you_

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới