Change the sentences into the passive form: I do my homework every day

Change the sentences into the passive form:
I do my homework every day

2 bình luận về “Change the sentences into the passive form: I do my homework every day”

 1. I do my homework every day.
  -> My homework is done by me every day.
  homework là chủ từ số ít => Tobe là “is”
  do -> done
  Cấu trúc: $(+)$ S_1 + tobe + $V_{III/ed}$ + S_2
  Lưu ý: Trạng từ nên để ở cuối câu.
  Dịch: Bài tập về nhà được tôi làm mỗi ngày
  #TranDucQuangNBK

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới