Change to the active 1 , i was taught how to pronounce the word. ………….

Change to the active
1 , i was taught how to pronounce the word.
………….

2 bình luận về “Change to the active 1 , i was taught how to pronounce the word. ………….”

 1. 1. He taught me how to pronounce the word.
  – Thì quá khứ đơn:
  +, Active (Chủ động) ( + ) S + Ved/ V2 + …
  +, Passive (Bị động) ( + ) S + was/ were + Vpp + (by O).
  – teach – taught – taught : dạy
  – Lấy chủ thể của hoạt động là “He: Anh ấy” vì phù hợp với ngữ cảnh và đây không phải là một danh từ cụ thể nên trong câu chủ động không có by O.
  +, Ngoài ra còn có thể là những đại từ nhân xưng khác như: I, you, we, they, she, it hoặc các đại từ bất định.
  – Sau đó, chuyển chủ ngữ của câu chủ động là “I” đặt xuống to be Vpp để làm tân ngữ ; I -> me
  – Dịch: Anh ấy đã dạy tôi làm thế nào để phát âm từ.

  Trả lời
 2. 1 , i was taught how to pronounce the word.
  -> He taught me how to pronounce the word.
  Dịch: Anh ấy dạy tôi cách phát âm từ đó.
  – Đổi chủ ngữ I -> Ngôi thứ 1 thành từ he .
  – teach = taught : dạy một ai đó
  – Chuyển chủ ngữ câu chủ động là I đặt xuống to be Vpp để làm tân ngữ I thành me.
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới