Changed/in/has/a lot/ten/over/Life/the/countryside/past/the/years

Changed/in/has/a lot/ten/over/Life/the/countryside/past/the/years

1 bình luận về “Changed/in/has/a lot/ten/over/Life/the/countryside/past/the/years”

 1. Giải đáp: Life in the countryside has changed a lot over the past ten years.
  -> thì HTHT
  $\text{(+) S + have/has + P2}$
  – life in the countryside: cuộc sống ở nông thôn
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới