chia động từ ở thì hiện tại đơn 1. My uncle ……………. ( often / watch ) TV 2. Where ………………. ? ( be , the

chia động từ ở thì hiện tại đơn
1. My uncle ……………. ( often / watch ) TV
2. Where ………………. ? ( be , the apple )Viết một bình luận

Câu hỏi mới