Chia động từ trong ngoặc You can turn off the radio. I (not listen) to it

Chia động từ trong ngoặc
You can turn off the radio. I (not listen) to it

2 bình luận về “Chia động từ trong ngoặc You can turn off the radio. I (not listen) to it”

 1. \text{Answer :} am not listening
  \rightarrow Thì HTTD : S + is / am / are + V-ing
  \rightarrow Dựa theo ngữ cảnh , từ ” Can ” được chia dưới dạng Hiện tại , và hành động đang xảy ra ở Hiện tại
  => Dùng thì HTTD
  \rightarrow Translate : Bạn có thể tắt cái radio đi . Tôi đang không nghe tới nó
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. -> am not listening
  – Đây là HTTD
  – Để diễn tả một hành động diễn ra tại một địa điểm đang nói ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
  – Tạm dịch: Bạn có thể tắt đài radio. Tôi đang không nhe tới đó
  – Cấu trúc: S + tobe( am/ is/ are) + V_ing
  => am not listening

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới