Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu x có nghĩa là không cần mạo từ) 1. We are looking for _______ place to

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu x có nghĩa là không cần mạo từ)
1. We are looking for _______ place to spend ________ night.
A. the/the B. a/the C. a/a D. the/a
2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.
A. the/the B. a/a C. the/a D. a/the
3. We are looking for people with ________experience.
A. the B. a C. an D. x
4. Would you pass me ________ salt, please?
A. a B. the C. an D. x
5. Can you show me ________way to ________station?
A. the/the B. a/a C. the/a D. a/theViết một bình luận

Câu hỏi mới