Choose A, B, C or D that best completes each sentence 1. My mother loves ____ food for my family A. Preparing B. To p

Choose A, B, C or D that best completes each sentence
1. My mother loves ____ food for my family
A. Preparing B. To prepare C. Prepare D. A&B correct

2 bình luận về “Choose A, B, C or D that best completes each sentence 1. My mother loves ____ food for my family A. Preparing B. To p”

 1. Answer: D.  
  – love + V_ing : diễn đạt sở thích làm việc gì
  – love + to-inf : diễn tả thói quen , sự lựa chọn , …
  – Loại đáp án C vì sai cấu trúc ._. 
  – Tạm dịch : Mẹ tôi thích chuẩn bị bữa tối cho gia đình mình.
  @Love..

  Trả lời
 2. . My mother loves ____ food for my family 
     A. Preparing    B. To prepare    C. Prepare   D. A&B correct
  Love + V-ing nhấn mạnh trải nghiệm chung
  Love+ to-V nhấn mạnh nhiều hơn tới kết quả của hành động hoặc sự việc, thường liên quan tới sở thích, thói quen…
  Chúc bạn học tốt!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới