Choose A,B,C or D that best completes each sentence 2. My father can’ t bear _______ the housework A. Do. B. Doing.

Choose A,B,C or D that best completes each sentence
2. My father can’ t bear _______ the housework
A. Do. B. Doing. C. To do. D. Will do
3. Mary _______ reading Conan comics
A. Hates. B. Detests. C. Dislikes. D. Enjoys

2 bình luận về “Choose A,B,C or D that best completes each sentence 2. My father can’ t bear _______ the housework A. Do. B. Doing.”

 1. 2.B
  -> Cấu trúc:bear sb doing sth:chịu nổi khi làm gì
  -> Cấu trúc của can:S+can/can’t+V+O
  -> Tạm dịch:Bố tôi không thể chịu nổi khi làm việc nhà
  3.A/B/D
  -> Cấu trúc của câu:S+enjoy/like/hate/dislike+V-ing+………..

  Trả lời
 2. 2. My father can’ t bear _______ the housework
  A. Do.    B. Doing.     C. To do.    D. Will do
  3. Mary _______ reading Conan comics
  A. Hates.     B. Detests.    C. Dislikes.   D. Enjoys
  ____________________________________________________
  2/ Cấu trúc: can’t bear doing something( không thể chịu được khi làm điều gì đó)
  3/ Cấu trúc : like/enjoys+Ving ( thích thú với điều gì đó) 
  \color{pink }{\text{thtn# }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới