Choose the best answer 1, …. buy some flowers for me, please ? a. Do you b. Will you c. Did you d. Will I 2, This

Choose the best answer
1, …. buy some flowers for me, please ?
a. Do you b. Will you c. Did you d. Will I
2, This work…. by Henry next Monday.
a. will finished b. be finished c. will be finish d. will be finished
3, Would you mind if I …. a photo ?
a. takes b. taking c. took d. to take
4, A lot of money …. to her by that man
a. is send b. is sent c. are send d. is to send
5, …. is a wonderful natural fertilizer
a. Compost b. Plastic c. Enveloped d. Glass

2 bình luận về “Choose the best answer 1, …. buy some flowers for me, please ? a. Do you b. Will you c. Did you d. Will I 2, This”

 1. 1. B
  – Nói về hành động sẽ xảy ra trong TL -> TLĐ ( ? ) Will + S + Vinf … ?
  2. D
  – “next Monday” -> TLĐ
  – Chủ thể không thể thực hiện hành động -> Bị động TLĐ : S + will be + P2 ( by O ).
  3. C
  – Would you mind if + S + V2/ed ? : Bạn có phiền khi ai làm gì không ?
  4. B
  – Bị động HTĐ : S + is/am/are + P2 ( by O ).
  – Chủ ngữ số ít + is -> Chia động từ ở dạng P2
  5. A
  – Dịch : Phân trộn là một loại phân bón tự nhiên tuyệt vời.

  Trả lời
 2. $\text{1, B}$
  $\text{- Will you + V+ for me: Bạn sẽ làm gì đó cho tôi chứ}$
  $\text{2, D}$
  $\text{- Next Monday → Tương lai đơn}$
  $\text{- CBĐ ở dạng tương lai đơn: $S_{O}$ + will be + $V_{ed/PP}$ + (by $O_{S}$)}$
  $\text{ A lot of money: chủ ngữ số ít → dùng  is }$
  $\text{3, C}$
  $\text{-Would you mind if + S + $V_{2/ed}$: Bạn có phiền nếu …}$
  $\text{4, B}$
  $\text{-CBĐ ở dạng hiện tại đơn: $S_{O}$ + is/are/am + $V_{ed/PP}$ + (by $O_{S}$) }$
  $\text{5,A }$
  $\text{- Compost (n): phân trộn}$
  $\text{- Plastic (n): nhựa}$
  $\text{- Emveloped (n): Phong bì}$
  $\text{- Glass (n): cỏ}$
  $\text{⇒ Dịch: Phân trộn là 1 loại phân bón tự nhiên tuyệt vời }$

  Trả lời

Viết một bình luận