Choose the best answer 1. We ……………. by a loud noise during the night. a. were watching up b. were woken up c. woke

Choose the best answer
1. We ……………. by a loud noise during the night.
a. were watching up b. were woken up c. woke up d. am waking up
2. The accident ……… by the truck driver, who …….. too fast.
a. caused/was driving b. was caused/drove c. was caused/ was driving d. caused/drove
3. The doctor ………….. a red car is living around the corner
a. to drive b. driving c. drove d. driven
Giúp mình với, đang cần gấp, làm + giải thích sẽ có tlhn

2 bình luận về “Choose the best answer 1. We ……………. by a loud noise during the night. a. were watching up b. were woken up c. woke”

 1. Câu 1: Chọn B
  GT: Đây là câu bị động ở QKĐ vì có by+O
  CT: S+was/were+VPII
  Câu 2: Chọn B
  GT:
  +) Đây là câu bị động ở QKĐ vì có by+O
  +) Vế sau là chủ động nên chia bình thường.
  CT: S+was/were+VPII
  Câu 3:  Chọn B
  GT: 
  +) Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động dùng Ving
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời
 2. 1. B
  – Câu bị động
  2. B
  – Vế 1 bị động, vế 2 chủ động
  – Cấu trúc : S + was/were + V(PII) by O
  3. B
  – Sử dụng V-ing
  #K

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới