Choose the best answer. I have bought a present for my mother, and now I need some ______. `A.` paper wrapper `B.`

Choose the best answer.
I have bought a present for my mother, and now I need some ______.
`A.` paper wrapper
`B.` wrap paper
`C.` wrapped paper
`D.` wrapping paper
`-` Giải thích tại sao lại khong chọn các đáp án kia nhé -)?
`-` Cách dùng chi tiết của danh từ ghép ._.Viết một bình luận

Câu hỏi mới