Choose the correct answer A, B, C or D: 1. The keys … somewhere a. must have been leaving b. must have left c. must be le

Choose the correct answer A, B, C or D:
1. The keys … somewhere
a. must have been leaving
b. must have left
c. must be leaving
d. must have been left
2. Japanese… at the meeting
a. will speak
b. will spoken
c. will be spoken
d. will be speaking
3. All traffic laws…
a. is observed
b. must be observed
c. must have observed
d. had better observe
a. has always been sok

2 bình luận về “Choose the correct answer A, B, C or D: 1. The keys … somewhere a. must have been leaving b. must have left c. must be le”

 1. 1. D
  – Chủ ngữ “The keys: Những chiếc chìa khoá” là danh từ chỉ vật, không tự thực hiện hành động => Thể bị động -> Loại A và C.
  – must have Vpp: chắc hẳn đã làm gì
  – Bị động của “must have Vpp”: S + must + have been + Vpp: chắc hẳn đã được/ bị làm gì
  2. C
  – Chủ ngữ “Japanese (n.) Người Nhật” chịu tác động của hoạt động -> Thể bị động -> Loại A và D
  – Bị động thì tương lai đơn ( + ) S + will + be + Vpp + (by O).
  – Loại B vì sai công thức
  3. B
  – Tạm dịch: Tất cả các luật giao thôgn phải được tuân theo.
  – Bị động của “must”: S + must + be + Vpp + (by O).
  – must (modal verb) phải làm gì -> Diễn tả một hoạt động bắt buộc phải được làm (mang tính chủ quan)
  – Loại A (bị động thì hiện tại đơn)
  – Loại B vì cấu trúc “must have Vpp” (thể chủ động)
  – Loại D vì thể chủ động

  Trả lời
 2. 1. D
  – Cấu trúc thể bị động của Động từ khuyết thiếu:
  => S+ model verb+ be+ V-ed/ PII (+ by O)
  – Model verb= Can, will, must,…
  – Must+ have+ V-ed/ PII: 1 sự việc chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ
  2. C
  – Cấu trúc thể bị động của thì TLĐ
  => S+ will+ be+ V-ed/ PII (+ by O)
  – Speak -> Spoke -> Spoken(v): Nói, giao tiếp
  3. B
  – Cấu trúc thể bị động của Động từ khuyết thiếu:
  => S+ model verb+ be+ V-ed/ PII (+ by O)
  – Model verb= Can, will, must,…
  – By O có thể bị lược bỏ nếu không cần thiết
  $#Cover$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới