Choose the word which has a differents stress pattern from the others A. arithmetic B. geographic C. energetic D. economic

Choose the word which has a differents stress pattern from the others
A. arithmetic
B. geographic
C. energetic
D. economic

2 bình luận về “Choose the word which has a differents stress pattern from the others A. arithmetic B. geographic C. energetic D. economic”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$ $bước$ $giải$:
  => A. arithmetic
  -> Arithmetic nhấn âm 2 còn lại nhấn âm 3
  =>    Arithmetic: /əˈrɪθmətɪk/ 
             Geographic:  /ˌdʒiːəˈɡræfɪk/
             Energetic: /ˌenəˈdʒetɪk/
             Economic: /ˌiːkəˈnɒmɪk/ hoặc /ˌekəˈnɒmɪk/
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận