Choose the word which has a differents stress pattern from the others A. terrific B. Arabic C. statistic D. cosmetic

Choose the word which has a differents stress pattern from the others
A. terrific
B. Arabic
C. statistic
D. cosmetic

2 bình luận về “Choose the word which has a differents stress pattern from the others A. terrific B. Arabic C. statistic D. cosmetic”

 1. Giải đáp : B (âm 2 còn lại âm 1 ) 
   /təˈrɪf.ɪk/ : khủng khiếp
   /ˈær.ə.bɪk/ : tiếng Ả Rập , thuộc Ả Rập
  /stəˈtɪs.tɪk/ : thống kê
  – /kɒzˈmet.ɪk/ : thuộc về mĩ phẩm 

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$ $bước$ $giải$:
  => B. Aratic
  => Aratic nhấn âm 1 còn lại nhấn âm 2.
  =>   Terrific: /təˈrɪfɪk/
            Arabic: /ˈærəbɪk/
            Statistic: /stəˈtɪstɪk/
            Cosmetic: /kɒzˈmetɪk/
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận