chuyển các câu sau thành thì hiện tại đơn với chủ ngữ tương ứng: 1.Do you like boiled eggs? (He) 2.I cash a cheque every mont

chuyển các câu sau thành thì hiện tại đơn với chủ ngữ tương ứng:
1.Do you like boiled eggs? (He)
2.I cash a cheque every month. (He)
3.I always carry an umbrella. (She)
4.They worry too much. (He)
5.They wash the floor every week. (She)
6.They fish in the lake. (He)

1 bình luận về “chuyển các câu sau thành thì hiện tại đơn với chủ ngữ tương ứng: 1.Do you like boiled eggs? (He) 2.I cash a cheque every mont”

 1. @ductam0712
  1) Does he like boiled eggs?
  2) He cashes a cheque every month
  3) She always carries an umbrella
  4) He worries too much
  5) She washes the floor every week
  6) He fishes in the lake
  Giải thích:
  S + V/V(s,es)
  Do/Does + S + V + …?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới