Chuyển câu Thanh said that he was going to visit his grandparents the next day sang trực tiếp hộ mình với

Chuyển câu
Thanh said that he was going to visit his grandparents the next day sang trực tiếp hộ mình với

1 bình luận về “Chuyển câu Thanh said that he was going to visit his grandparents the next day sang trực tiếp hộ mình với”

 1. =>
  Thanh said: “I am going to visit my grandparents tomorrow.”
  Câu tường thuật -> lùi thì
  is/am/are going to V -> was/were going to V
  tomorrow -> the following day/the next day
  I -> he
  my -> his
  Khi chuyển về câu gián tiếp thì ta chỉ cần làm ngược lại:
  was/were going to V -> is/am/are going to V
  the next day -> tomorrow
  he -> I
  his -> my

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới