Chuyển sang bị động của thì HTĐ They don’t sometime bring book

Chuyển sang bị động của thì HTĐ
They don’t sometime bring book

2 bình luận về “Chuyển sang bị động của thì HTĐ They don’t sometime bring book”

 1. Answer : Books aren’t sometimes brought (by them)
  – Câu bị động – Thì hiện tại đơn : 
  -> S + am/is/are + V3 / Ved + (by O) + …
  – Chủ ngữ “book” chỉ chung chung -> Phải dùng số nhiều -> Dùng are
  – Bring $\xrightarrow{\text{Cột 3}}$ Brought
  – Chủ ngữ câu chủ động là “they” -> Có thể lược bỏ ở câu bị động
  – Các trạng từ chỉ tần suât (sometimes , usually , always,..) luôn đứng sau tobe và trước động từ chính trong câu BĐ thì HTĐ/QKĐ
  – Dịch : Sách không thường xuyên mang đến (bởi họ)
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận