Chuyển sang bị động My friend booked the flight. `->` …. They make cars in the USA. `->` …. People are drinking a lot of

Chuyển sang bị động
My friend booked the flight.
`->` ….
They make cars in the USA.
`->` ….
People are drinking a lot of coffee nowadays.
`->` ….

2 bình luận về “Chuyển sang bị động My friend booked the flight. `->` …. They make cars in the USA. `->` …. People are drinking a lot of”

 1. 1. The flight was booked by my friend
  => Bị động thì Quá khứ đơn :
  S + was / were + V_{pp} + …
  2. Cars are made in the USA
  => Bị động thì Hiện tại đơn :
  S + am / is / are + V_{pp} + …
  3. A lot of coffee is being drunk nowadays 
  => Bị động thì Hiện tại tiếp diễn :
  S + am / is / are + being + V_{pp} + …
  => Chủ ngữ là People -> Chung chung ( không cụ thể ) -> Lược bỏ ở phần By O
  @Sun

  Trả lời
 2. 1 The flight was booked by my friend
  – Câu bị động của thì Quá Khứ Đơn
  – Cấu trúc : S + was/were + Vpp + ( by O ) 
  – book -> booked -> booked (v) 
  – The flight tương ứng ngôi “it” -> thuộc ngôi chủ ngữ số ít -> chia tobe là was
  2 Cars are made in the USA
  – Câu bị động của thì Hiện Tại Đơn 
  – Cấu trúc : S + is/am/are + Vpp + ( by O ) 
  – make -> made -> made (v) 
  – Cars là danh từ số nhiều -> chia tobe là are
  3 A lot of coffee is being drunk nowadays
  – Câu bị động của thì Hiện Tại Tiếp Diễn
  – Cấu trúc : S + is/am/are + being + Vpp + ( by o ) 
  – Coffee là danh từ không đếm được nên chia tobe là is
  – drink -> drank -> drunk (v) 
  * Chú ý : 
  – Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là I , he , she , we , … thì khi chuyển sang câu bị động có thể dùng hoặc lược bỏ thành phần by O.
  –  Nếu chủ ngữ trong câu bị động là they , human , people , somebody , someone , something , nobody , no one , nothing , … thì khi chuyển sang câu bị động không thể dùng thành phần by O , phải lược bỏ 
  – Trạng từ chỉ thời gian/địa điểm đứng sau by O 
  – Trạng từ chỉ thể cách/tần suất đứng giữa tobe và Vpp 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới