Chuyển sang câu bị động 39. People always admire this picture. 40. Does anyone answer my question ? 41. He uses milk for mak

Chuyển sang câu bị động
39. People always admire this picture.
40. Does anyone answer my question ?
41. He uses milk for making butter and cheese.
42. People said he has written 3 letters.
43. Nobody will solve this hard problem.

2 bình luận về “Chuyển sang câu bị động 39. People always admire this picture. 40. Does anyone answer my question ? 41. He uses milk for mak”

 1. – BĐ :
  + HTĐ : S + is / am / are + VpII ( by O )
  + TLĐ : S + will be + VpII ( by O )
  39,This picture is always admired
  40.Is my question answered ?
  41.Milk is used for making butter and cheese
  42.It is said that he has written 3 letters
  \rightarrow BĐ Đặc biệt : It is + VpII + that + Clause 
  43.This hard problem won’t be solved
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. 39. This picture is always admired.
   – Bị động thì Hiện tại đơn: S (tân ngữ) + is/am/are + V-pp + by… (chủ ngữ)
  40. Is my question answered? 
   – Bi động thì HTD thể nghi vấn: Is/Am/Are + S + V-pp + by…?
  41. Milk is used for making butter and cheese. (Bị động thì hiện tại đơn)
  42. He is said to have written 3 letters.
   – Bị động kép (ở thể có mệnh đề)
    + Hai động từ cùng thì: S1 + tobe + V-pp + to V
    + Hai động từ khác thì: S1 + tobe + V-pp + to have V-pp
  43. This hard problem won’t be solved (vì chủ ngữ là nobody: không một ai -> câu thành phủ định)
   – Bị động thì Tương lai đơn: S (tân ngữ) + will be + V-pp + by… (chủ ngữ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới