chuyển thành câu bị động 1/ Do you take the children our for dinner? yes, I do 2/ Does thu teach them english ? yes he doe

chuyển thành câu bị động
1/ Do you take the children our for dinner? yes, I do
2/ Does thu teach them english ? yes he doesViết một bình luận

Câu hỏi mới