Chuyển thành câu bị động: 29. Nobody has used this motor for a long time. 30. I think I should tell everyone about it. 31. Th

Chuyển thành câu bị động:
29. Nobody has used this motor for a long time.
30. I think I should tell everyone about it.
31. They began to build the house last year.
32. You need not type this letter.

2 bình luận về “Chuyển thành câu bị động: 29. Nobody has used this motor for a long time. 30. I think I should tell everyone about it. 31. Th”

 1. Câu 29 
  => This motor hasn’t been used for a long time.
  Dịch: Động cơ này đã không được sử dụng trong một thời gian dài.
  – Nobody là đại bất tỉnh nên không thể đi với by + O
  Câu 30
  =>  It is thought that I should tell everyone about it. 
  Dịch: Người ta nghĩ rằng tôi nên nói với mọi người về điều đó.
  – It là chủ ngữ số ít nên đi với tobe is
  – Câu bị động với chủ ngữ giả đó là It
  Câu 31
  =>  The house was begun to build last year.
  Dịch: Ngôi nhà đã được bắt đầu xây dựng vào năm ngoái.
  – Dấu hiệu của QKD đó là last year
  – Câu bị động thì QKD
  Câu 32
  => This letter needn’t be typed. 
  Dịch: Thư này không cần phải đánh máy.
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. 29. This motor hasn’t been used for a long time.
  – “Nobody” là đại từ bất định -> ko thêm (by + O)
  – “Nobody” vốn mang nghĩa phủ định nên khi chuyển sang câu bị động ko có (by nothing) nên ta phải chuyển câu bị động sang thể phủ định.
  – Câu bị động thì HTHT: 
  ( – ) S + haven’t/hasn’t + been + VpII + (by + O) + time. 
  30. It is thought that I should tell everyone about it. 
  – Câu bị động với chủ ngữ giả “It”
  – Cấu trúc: It + be + VpII + that + S + V (Clause) 
  31. The house was begun to build last year.
  – Câu bị động thì QKD
  – Cấu trúc: S + was/were + VpII + (by + O) + time.
  – begin to do sth: bắt đầu làm gì 
  32. This letter needn’t be typed. 
  – Bị động với DTKT – need
  – Cấu trúc: S + need (not) + be + VpII + (by + O)
  – Chủ ngữ câu chủ động là các đại từ nhân xưng (I, you, we, they, he, she, it) -> Chuyển sang câu chủ động có thể ko dùng (by + O) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới