Chuyển về bị động : 1. Thier parents have just bought a house with full comfort 2. She is going to plant trees tomorrow 3. Bi

Chuyển về bị động :
1. Thier parents have just bought a house with full comfort
2. She is going to plant trees tomorrow
3. Bill will invite Ann to the party
Giúp mình please.

2 bình luận về “Chuyển về bị động : 1. Thier parents have just bought a house with full comfort 2. She is going to plant trees tomorrow 3. Bi”

 1. $1.$ A house with full comfort has just been bought (by their parents).
  ***
  $2.$ Trees are going to be planted (by her) tomorrow.
  ***
  $3.$ Ann will be invited to the party by Bill.

  chuyen-ve-bi-dong-1-thier-parents-have-just-bought-a-house-with-full-comfort-2-she-is-going-to-p

  Trả lời
 2. Answer:
  1. A house has been just bought with full comfort by their parents.
  -> Cấu trúc câu bị động – thì Hiện tại hoàn thành: S + have/has + been + Ved/V3 + (BY  O)
  – A house là danh từ số ít -> dùng trợ động từ “has”
  2. Trees are going to be planted tomorrow.
  -> Cấu trúc câu bị động – thì  Tương lai gần: S + am/is/are + going to be + Ved/V3 + (BY  O)
  – Trees là danh từ số nhiều -> dùng tobe “are”
  3. Ann will be invited to the party by Bill.
  -> Cấu trúc câu bị động – thì Tương lai đơn: S + will + be + Ved/V3 + (BY  O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới