Chuyển về bị động : 1. Thier parents have just bought a house with full comfort 2. She is going to plant trees tomorrow 3. Bi

Chuyển về bị động :
1. Thier parents have just bought a house with full comfort
2. She is going to plant trees tomorrow
3. Bill will invite Ann to the party
Giúp mình please.

1 bình luận về “Chuyển về bị động : 1. Thier parents have just bought a house with full comfort 2. She is going to plant trees tomorrow 3. Bi”

  1. Thier parents have just bought a house with full comfort
  => A house has just been bought with full comfort by their parents.
  GT:
  +) Cấu trúc bị động với HTHT: S + have/has + been + VPII (+by+O)
  1. She is going to plant trees tomorrow
  => Trees are going to be planted (by her) tomorrow.
  GT:
  +) Cấu trúc bị động với TLTD: S + be + going + to be VPII + trạng từ thời gian
  1. Bill will invite Ann to the party
  => Ann will be invited to the party by Bill
  GT:
  +) Cấu trúc bị động với TLĐ: S + will + be + VPII
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#
    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới